Oog hebben voor elkaar

Een veilig en pedagogisch klimaat

Wij willen vanuit onze christelijke overtuiging kinderen begeleiden in hun groei naar een verantwoordelijke en kritische volwassene. Vanuit ons geloof in God streven we na dat kinderen en leerkrachten respectvol en liefdevol in een veilig schoolklimaat met elkaar omgaan en leren. Zo ontstaat een veilig schoolklimaat, waarin elk kind zich prettig kan voelen en daardoor optimaal kan presteren. Een veilige omgeving is een basis om tot leren te
komen.

Visie op onderwijs

De klas is een groep waarin iedereen een plek heeft. In een schooljaar wordt verder ontdekt welke kwaliteiten er zijn, wordt er gesproken over hoe we met elkaar willen omgaan en hoe we zorgen dat ieder erbij hoort.
… daarom oefenen leerlingen om samen te werken; samenwerken vraagt om het maken van plannen, leiderschap, uitvoering en afstemming, omgaan met verschillen, evaluatie vaardigheden.

 

Niet elke leerling heeft hetzelfde nodig; kinderen verschillen en dat zien we als iets moois. Daarom is variatie in onderwijsvormen bij ons heel gewoon. We differentiëren in: aandacht, tijd, materialen, organisatievormen, ruimtes en lesstof. Een ongelijke aanpak voor rijke kansen voor allen.
..daarom staat het oefenen in het verwerven van zelfstandigheid centraal; wat je zelf kan mag je zelf doen in werkplanning, concentratie, doorzettingsvermogen en controlevaardigheden.

 

We werken aan de hand van onderwijs op behoefte, op geleide van het Respons to Instruction model. Dat betekent dat we nieuwe lesstof aanbieden met korte instructies aan alle leerlingen. Wie het begrijpt kan vervolgens verder met de weektaak-opdrachten. Tijdens het zelfstandig (ver)werken heeft de leerkracht tijd voor extra instructie voor kleine groepen leerlingen. Daarbij wordt vaak een andere strategie of concreet materiaal aangeboden. Daarmee worden begripsvorming en oplossingsprocedures versterkt. Een enkele leerling heeft daar bovenop speciale leer/leef-begeleiding nodig.
..daarom organiseren we ons onderwijs zo dat er instructies ingepland worden op behoefte, voor a) de hele klas, b) de kleine groep, c) de individuele leerling.

Visie op identiteit

De Brug is een open Christelijke school. Dat betekent dat iedereen welkom is op school, die onze doelstellingen respecteert. Onze juffen en meesters leven en werken vanuit ons geloof in God en Jezus Christus. We maken de leerlingen vertrouwd met de inhoud van de Bijbel en vertalen deze naar de tijd waarin wij leven. We werken in de groepen 1 t/m 8 met de godsdienstmethode Kind op Maandag. Daarnaast vieren wij de Christelijke feesten.
Wij staan open voor gezinnen met een andere geloofsovertuiging. Van ouders en kinderen wordt verwacht dat zij de Christelijke identiteit respecteren en deelnemen aan de door ons georganiseerde vieringen.

Visie op zorg

Op onze school kennen we ook leerlingen met een leerprobleem of een ontwikkelingsvoorsprong.
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden we een plusklas, waarin zij extra uitdaging krijgen en waarbij er ook aandacht is voor het vaardighedenonderwijs waarbij de executieve functies van leerlingen getraind worden.

Kinderen met een of meerdere leerproblemen krijgen een hulpplan of een zogeheten ontwikkelingsperspectief als de achterstand groter is dan 1 leerjaar.
We proberen inclusief onderwijs te bieden, wat van de leerkracht verschillende differentiaties vraagt. Daarnaast bieden we in onze school sociaal-emotionele hulp en mogelijkheden voor individuele begeleiding.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken