De inspectie van onderwijs heeft in januari op CBS De Brug een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd. In het inspectierapport constateren zij dat de kwaliteit van het onderwijs Voldoende is.

 “In de lessen is sprake van een duidelijke uitleg. Leraren noteren tijdens de lessen opvallende zaken over leerlingen in een logboek.

Dit maakt het mogelijk af te stemmen op de behoeften van leerlingen. Verder zijn kinderen betrokken tijdens de les en er heerst rust in alle groepen. Ook zien we dat er aandacht is voor de sociale veiligheid op school. De school werkt met een methodiek voor sociale veiligheid en de leerlingen die we spraken geven aan zich veilig te voelen op school. Tenslotte blijkt dat de directie en het team veel investeren in ouderbetrokkenheid. Dit doen ze bijvoorbeeld door een ochtend per week taalklassen voor ouders te organiseren. De ouders die we hebben gesproken geven aan dat ze goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van hun kind.”

Wat kan beter?

 1. De school kan de doelen waaraan ze werkt concreter formuleren. Vervolgens kan de school de doelen meer systematisch evalueren en analyseren om zo vervolgstappen te kunnen bepalen.
 2. Tenslotte hebben we tijdens de lesobservaties gezien dat het tempo van de les omhoog kan.
 3. Ook kan de feedback aan kinderen gerichter.

Wat moet beter?

 1. Het onderwijsaanbod voor burgerschap is onvoldoende doelgericht en samenhangend. De school moet het aanbod voor burgerschap en sociale cohesie doelgericht en samenhangend vastleggen en aanbieden.

 

Het analyseren van toetsen en het scherper stellen van doelen is afgelopen jaar al opgepakt. Daarin werken we samen met Mevr. M. Renkema vanuit de POraad. In 2023/2024 starten wij met een ‘opfrissen’ van EDI (Expliciete Directe Instructie). Daarin zal het geven van feedback een rol hebben. Voor burgerschap  werken we samen met andere scholen een samenhangend programma uit.

  • Het speerpunt van het afgelopen (en huidige) schooljaar is Lezen. Allereerst is er gewerkt aan het vergroten van leesmotivatie. We hebben afspraken gemaakt over (voor)lezen in de groepen, is de Bieb op School gekomen en hebben we ons geschoold in het werken met rijke teksten met tekstbegrip.
  • Het hele team heeft verder gewerkt aan beter aansluiten bij het niveau van de kinderen (afstemming/ differentiatie). In het komende jaar werken we instructieblokken uit, om deze werkwijze goed te organiseren in de groepen
  • Wij hebben instructie gegeven aan kleine groepjes, om kinderen extra hulp en tijd te geven
  • Het aantal laptops is dekkend gemaakt vanaf groep 3
  • Met de peuterspeelzaal ‘De Kwakel’ werken wij samen aan ouderbetrokkenheid.

Voor het volledige jaarplan ligt voor u een exemplaar ter inzage op school

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken