U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, en leerkrachten. Wij vinden het daarom heel belangrijk om samen te praten én beslissen over zaken die het onderwijs aangaan. Dit gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van De Brug.

De medezeggenschapsraad heeft medezeggenschap over alle zaken die direct of indirect invloed hebben op de dagelijks praktijk van het onderwijs op De Brug. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen? Dan moet daar budget voor zijn, evenals een taakbeleid voor het personeel; punten waarover de MR volop meepraat. Komt de leiding met een voorstel voor samenwerking met een maatschappelijke organisatie? Of wil de school wijzigingen doorvoeren in de overblijfregeling en de naschoolse opvang? Ook daarover heeft de MR medezeggenschap, want zulke beslissingen kunnen gevolgen hebben voor de invulling van de lesdagen. De MR praat en beslist ook mee over nieuwbouw, fusie, reorganisatie of een andere ingrijpende organisatorische verandering. Dit heeft namelijk zijn weerslag op wat in de klas gebeurt.

Voor draagvlak van beleid

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het zorgt ervoor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van ondernemersraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Belangstelling?

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad? Of hebt u belangstelling om een taak te vervullen in de raad? Neem dan contact op met één van de leden van de raad. Om te kunnen worden benoemd als lid van de medezeggenschapsraad, dient u schriftelijk  te verklaren dat u de grondslag en doelstelling van de Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk kunt respecteren en daar binnen het inspraakorgaan naar zult handelen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van VCO Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per maand over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken. De leden van GMR komen gemiddeld tienmaal per jaar bijeen.

Huidige samenstelling medezeggenschapsraad

Ouders: Marnix van Nieuwenhuizen, Judith van Velzen en Lisa Aartsen

Leerkrachten: Stéphanie de Boer (voorzitter), Ingrid van Westendorp, Hetty Yntema, Marlies Beelen-Vos (vertegenwoordigd ons ook in de GMR), Rob van Leijenhorst (directeur en adviserend lid).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een openbare vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar voorzitter Stéphanie de Boer;stephaniedeboer@stichtingvco.nl